رفع فوری تعرض به ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین دولتی از ابتدای سال

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد؛

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: یگان حفاظت این سازمان در ۱۰ ماه امسال موفق به رفع تعرض فوری از ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین دولتی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3729304/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84