روند افزایشی صدور پروانه‌ احداث ساختمان در کشور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

ب- کل نقاط شهری کشور

  • در تابستان سال ١٤٠١، تعداد ٩٧٨٩٥ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۸.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤.٦ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است‌.
  • تعداد ٣٠٣٥٢ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ١٤٠١ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٣, ١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٤ درصد افزایش داشته است.
  • مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در تابستان ١٤٠١ حدود ١٨٢٣٣ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۶.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٩ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٦٠١ مترمربع بوده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5702370/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان امسال ۲.۶ درصد افزایش یافته و این عدد برای کل کشور ۴.۶ درصد است.

بررسی نتایج طرح “گرد آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور” در فصل تابستان سال ١٤٠١ نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران

  • در تابستان سال ١٤٠١، تعداد ١٢٨٢٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۱۱۵.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٦ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٨.١ واحد بوده است.
  • تعداد ١٥٨٨ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان ١٤٠١ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۱۱۵.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٨ درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان ١٤٠١ بالغ بر ٢٢٥٨ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۰۰.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٢ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی ١٤٢٢ مترمربع بوده است.