روند کند الحاق زمین به شهرها


تاکنون حدود 53 هزار هکتار زمین برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و الحاق به شهرها پیشنهاد شده است. 40 درصد این زمین ها هنوز بلاتکلیف اند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3735289/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7