زمین مورد نیاز برای ۸۰ هزار واحد مسکونی تامین شده است

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از تامین زمین‌های مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3728887/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه: