­ساخت بیش از ۶۸ هزار واحد مسکن ملی در دستور کار راه و شهرسازی استان زنجان

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن طی چهار سال بیش از ۶۸ هزار واحد مسکونی در این استان ساخته خواهد شد که ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد از آن هم اکنون در سطح استان در حال ساخت است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3742604/%C2%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86

مدیرکل راه و شهرسازی استان: