ساخت ۵۱ هزار واحد مسکونی شهری، روستایی و خودمالکی در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل راه و شهرسازی چهار محال و بختیاری:

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری برنامه نهضت ملی مسکن استان را ساخت ۵۱ هزار واحد مسکونی شهری، روستایی و خودمالکی عنوان کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3718564/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B5%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C