سامانه سادا و زمین هایی که به اشتباه مازاد شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شناسایی زمین های مازاد دولتی بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن است که این سازمان تاکنون بیش از 9500 هکتار زمین را شناسایی کرده است. از این زمین ها، تاکنون بیش از 3800 هکتار به نهضت ملی مسکن واگذار شده، 3500 هکتار در حال دریافت سند است؛ اما بیش از دو زهار هکتار از دستور کار خارج شده است.

سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد بیش از دو هزار هکتار زمین را که پیش از این به عنوان زمین مازاد دولتی شناسایی کرده بود، از دستور کار نهضت ملی مسکن خارج کرده است.

سازمان ملی زمین و مسکن می گوید به علت دسترسی نداشتن به سامانه سادا، اطلاعات دقیقی از زمین های مازاد دولتی در اختیار ندارد و بر اساس اطلاعات میدانی، زمین های مازاد دولتی را شناسایی می کند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3727092/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF