سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در گلستان راه اندازی می‌شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در گلستان راه اندازی می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3739961/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان: