سفر وزیر راه و شهرسازی به شهر جدید امیرکبیر

      


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401071809292/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1

وزیر راه و شهرسازی در سفر به شهر جدید امیرکبیر در استان مرکزی پس از حضور در نشست مدیران راه و شهرسازی کشور، کلنگ ۲۰ هزار واحد مسکونی یک طبقه حیاط دار را بر زمین زد.