سهم ۹۰ درصدی پرداخت‌های بانک مسکن به بخش مسکن در سال ۱۴۰۱

سرپرست بانک مسکن از سهم ۹۰ درصدی آن بانک به بخش مسکن طی سال گذشته خبر داد و گفت: در این سال بانک در مجموع حدود ۱۳۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش مسکن پرداخت کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3809746/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

سرپرست بانک مسکن مطرح کرد: