سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد
گزارشی از اقدامات انجام شده درباره بازار اجاره و پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن ارائه شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4041990/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF