سیستان و بلوچستان، در رتبه ۴ ارزیابی نهضت ملی مسکن

در جلسه شورای عالی مسکن کشور اعلام شد: استان سیستان و بلوچستان، رتبه ۴ ارزیابی نهضت ملی مسکن را کسب کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3815617/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

در جلسه شورای عالی مسکن کشور مطرح شد: