شتاب بخشی در واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد:

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: از مرداد پارسال تا کنون حدود پنج هزار هکتار زمین دولتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با دستور رئیس جمهور، از مرداد پارسال تا کنون حدود پنج هزار هکتار زمین دولتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

به گفته نوروزی تا پیش از دستور رئیس جمهور فقط ۵۹۵ هکتار زمین دستگاه‌های دولتی در اختیار وزارت راه و شهر سازی قرار گرفته بود که در این مدت بیش از چهار هزار هکتار به آن افزوده شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در همین بازه زمانی در مجموع ۱۰ هزار هکتار زمین دولتی برای واگذاری در طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3815345/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C