شرکت ملی نفت بزرگ‌ترین بدهکار صندوق توسعه ملی است
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه حدود ۴۸ درصد عدم کارآمدی در تسهیلات صندوق مشاهده می‌شود، گفت: یکی‌از بزرگ‌ترین بدهکاران به ما شرکت ملی نفت ایران است و پس از آن طرح‌های نیروگاهی؛ این یعنی طرح‌هایی که به نظر می‌رسد باید سودده باشند، در بازگشت تسهیلات به صندوق موفق نبودند. 


منبع: https://www.isna.ir/news/1403022316307/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA