شناسایی هزاران هکتار اراضی مازاد دولتی با همکاری سازمان ثبت


ارسلان مالکی میزان اراضی شناسایی شده مازاد سایر دستگاه‌های دولتی را ۸ هزار و ۹۰۳ هکتاراعلام کرد: اگراطلاعات املاک دولتی ثبت شده درسامانه سادا وزارت اقتصاد دراختیاروزارت راه وشهرسازی قرارگیرد


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5667422/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA