صادرات ۲.۵ میلیون تنی قیر تنها در عرض ۷ ماهمعاون دفتر صنایع غیر فلزی وزیر صنعت خبر داد؛

معاون دفتر صنایع غیر فلزی وزیر صنعت از صادرات ۲.۵ میلیون تن قیر در هفت ماهه سال جاری خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3641413/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87