صادرات ۲.۵ میلیون تنی قیر تنها در عرض ۷ ماه

معاون دفتر صنایع غیر فلزی وزیر صنعت خبر داد؛

معاون دفتر صنایع غیر فلزی وزیر صنعت از صادرات ۲.۵ میلیون تن قیر در هفت ماهه سال جاری خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3641413/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87