صدور بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای تعاونی‌هابر اساس گزارش‌ها در سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای تعاونی‌ها صادر شده است. صدور ضمانت‌نامه‌ها در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون رشد ۹۷ درصدی داشته تا آنجا که ۴۲ درصد صدور ضمانت‌نامه‌ها در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.

به گزارش ایسنا، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک راه‌اندازی شد. طبق اساسنامه ۷۰ درصد از منابع این صندوق سهم شرکت‌های تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونی‌هاست که ضامن آنها نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌شود.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، صندوقی دولتی است که تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون است و این صندوق، تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکت‌های تعاونی ضمانت می‌کند.

در همین راستا البرز محمدی ـ مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون ۴۲ درصد صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق را در دولت سیزدهم دانست و با بیان اینکه ۴۲ درصد از ضمانت‌نامه‌هایی که توسط صندوق صادر شده در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است، گفت: در طول عمر ۱۴ ساله این صندوق بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات و ضمانت‌نامه به فعالان بخش تعاون اعطا شده است.

در سال گذشته میزان صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق بیش از ۷۲۹ میلیارد تومان بوده که از رشد ۹۷ درصدی به لحاظ ارزش و رشد ۷۶ درصدی به لحاظ تعداد پرونده برخوردار بوده است.

به گفته وی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۲۹ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای تعاونی‌ها صادر شده است که از رشد ۹۷ درصدی به لحاظ ارزش و رشد ۷۶ درصدی به لحاظ تعداد پرونده برخوردار بوده است.

طراحی یک بسته خدمات تخصصی ویژه تعاونی‌های صادرات‌گرا خبری بود که مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون داد و گفت که اجرای آن می‌تواند کمک موثری برای حمایت از تعاونی‌ها در مسیر صادرات باشد.

از زمان تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون تاکنون سرمایه این صندوق تغییر نکرده بود اما با نگاه مثبت دولت سیزدهم، اوراق خزانه جهت افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافت.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حمایت از اکوسیستم تعاون تأسیس شد و تضمین پوشش ریسک شرکت‌های تعاونی و کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط را برعهده گرفت.

طبق گزارش‌ها بیش از ۳۵ درصد کل ضمانت نامه‌های صادر شده توسط این صندوق در دولت سیزدهم بوده است. شهریور ماه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش ۱۰۰ میلیارد تومانی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون خبر داد و گفت: سرمایه صندوق از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد تا از این طریق نهادهای پشتیبان تعاونی در دولت تقویت و صدور ضمانت‌نامه‌ها تسهیل و تسریع شود.

به گزارش ایسنا،با افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، زمینه افزایش و تسهیل صدور ضمانت نامه‌ها برای تعاونگران و فعالان بخش تعاون فراهم شده حمایت و پوشش بیشتری از تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403023022076/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7