صدور سند برای اراضی تصرفی ساخت و ساز نشده هرمزگان

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: واگذاری اسناد مالکیت به اراضی تازه تصرف شده درست نیست و شیوه نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت در اراضی تصرفی مربوط به عرصه‌هایی است که تا قبل از سال ۱۳۹۴ در بافت‌های فرسوده ساخته شده اند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3722117/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان تکذیب کرد: