صدور سند برای خانه‌های بدون سند


مالکان خانه‌های بدون سند می‌توانند با مراجعه به سامانه، درخواست صدور سند مالکیت را ثبت کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3772227/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF