صنعت هوایی با تمام توان در خدمت زائران اربعین حسینی

سازمان هواپیمایی کشوری تمامی تلاش خود را برای تعیین حداقل قیمت بلیت، انتقال حداکثری زائران به عتبات و جلوگیری از سوءاستفاده واسطه گران به کار گرفته است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3566058/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C