صیانت از منابع طبیعی و افزایش بهره‌وری با حمایت از تولید مسکن در بافت‌های فرسوده

رئیس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رویکرد نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده را رویکردی مناسب برای طرح‌های ساخت و توسعه مسکن عنوان کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3810020/%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد؛