ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای طرح نهضت ملی مسکن

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3730350/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

آقای بذرپاش گفت: دستگاه‌های مختلف زمین‌های مازاد خود را در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند تا روند ساخت و ساز مسکن سرعت بیشتری پیدا کند.

وزیر راه و شهرسازی از دستگاه‌های مختلف خواست در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با این وزارتخانه همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر راه و شهرسازی از دستگاه‌های مختلف خواست در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با این وزارتخانه همکاری کنند.