عرضه روزانه ۲ هزار تن پیاز برای ثبات بازار
مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تغییرات فصلی و صادرات بی‌رویه موجب افزایش قیمت پیاز در ماه‌های اخیر شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3707474/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1