عزم جدی برای برقراری خطوط مسافری دریایی


مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: خطوط دریایی یک ارتباط دو سویه است که باید هر دو طرف آمادگی های لازم جهت برقراری خط مسافری را داشته باشند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5695651/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C