عملکرد نامناسب سازمان راهداری در تامین بلیت اتوبوس زائران اربعین

معاون حمل ونقل سازمان راهداری گفت: هم اکنون ​۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران اختصاص یافته است که این تعداد، پاسخگوی فقط ۵۰ درصد از متقاضیان خواهد بود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3569039/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86