غذایی‌ها بیش از ۶۰ درصد رشد سودآوری داشتند

کارشناس بازار سرمایه گفت: اکثر نماد‌های در صنعت «مواد غذایی به جز قند و شکر» رشد سودآوری بالای ۸۵ درصد را تجربه کردند و میانگین رشد سود ناخالص در این گروه حدود ۶۱ درصد بوده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3642072/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF

کارشناس بازار سرمایه: