فراهم شدن مشوق‌های ویژه برای نوسازی بافت فرسوده اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بسته تشویقی شهرسازانه شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محور‌های اصلی محله ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع، برای نوسازی بافت‌های فرسوده پیش بینی شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3762058/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد: