قسط ۳۵میلیون تومانی وام مسکن یعنی مسخره کردن مردم

از این گذشته ۹۶۰ میلیون در تهران نه پول خرید یک واحد مسکن بلکه پول رهن یک واحد در محله‌های متوسط است.

قسط ماهانه وام ۹۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان می‌شود. با این وضعیت، نه فقط کارگران که حتی عمده کارمندان بخش خصوصی و دولتی با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۵ میلیونی توان پرداخت چنین اقساطی را ندارند.

21302


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1838913/%D9%82%D8%B3%D8%B7-%DB%B3%DB%B5%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85