قیمت آپارتمان در مناطق 15تا 20 تهران/ بهترین نقطه شهرری آپارتمان چند؟


دنیای اقتصاد جدول تازه ترین قیمت مسکن در جنوب تهران را منتشر کرد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1714017/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-15%D8%AA%D8%A7-20-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86