قیمت آپارتمان در منطقه ۴تهران/ از هروی و لویزان تا جشنواره و تهرانپارس


روزنامه دنیای اقتصاد جدول قیمت آپارتمان در منطقه ۴ پایتخت را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1819471/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B4%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88