قیمت آپارتمان زیر 100متر در تهرانمنبع: https://www.khabaronline.ir/news/1728430/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-100%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86