قیمت اجاره آپارتمان لوکس در شمال پایتخت / رهن ۱۰میلیاردی هم هستمنبع: https://www.khabaronline.ir/news/1838907/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D9%86-%DB%B1%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA