قیمت خانه های 15تا20ساله در تقاط مختلف تهرانروزنامه دنیای اقتصاد تازه ترین قیمت آپارتمتنهای با عمر 15تا20سال در تهران را منتشر رده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1675002/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-15%D8%AA%D8%A720%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86