قیمت خانه کلنگی در تهرانروزنامه دنیای اقتصاد جدول قیمت خانه های کلنگی در تهران را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1699955/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86