قیمت رهن آپارتمان،چند؟ / کوی فراز هم میلیاردی شد
روزنامه دنیای اقتصاد تازه ترین قیمت رهن آپارتمان در تهران را اعلام کرد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1691333/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF