قیمت رهن کامل آپارتمان در مناطق مختلف تهرانمنبع: https://www.khabaronline.ir/news/1718829/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86