قیمت های شگفت انگیز رهن کامل آپارتمان در شمال تهرانمنبع: https://www.khabaronline.ir/news/1685610/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86