مبارزه تلفیقی با علف‌های هرز در آبادان


مدیر جهاد کشاورزی آبادان از مبارزه تلفیقی در بیش از ۲ هزار هکتار از مزارع آبادان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن دشتی نژاد، مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سم علف کش رانداپ در شهرستان توزیع و ۲ هزار و ۳۸۰ هکتار مبارزه تلفیقی علیه علف‌های هرز نخیلات انجام شده أست.

 افزود: مبارزه تلفیقی یا IPM شامل استفاده از روش‌های زراعی، مکانیکی و شیمیایی به صورت مرحله‌ای و ترکیبی است.

مبارزه تلفیقی علیه علف‌های هرز در آباداناو روش مبارزه تلفیقی در مبارزه با علف‌های هرز را بسیار موثر دانست و تصریح کرد: حلفه و نی از مهمترین علف‌های هرز نخیلات در اقلیم آبادان است که ترکیبی از استفاده سموم، حذف اندام‌های هوایی، شخم زنی، مالچ دهی و کشت میانه کاری ٥ قدم مبارزه تلفیقی بوده که در دوره‌های آموزشی کارشناسان به بهره برداران آموزش می دهند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3640404/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86