متوسط قیمت آپارتمان در مناطق ٢٢ گانه تهران/ تورم آبانماه چقدر بود؟

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آبان ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد ٥٠,٠ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٤.٧ درصد) ٥.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد، بنابراین با وجود اینکه متوسط قیمت آپارتمان های مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک؛ تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیقتر از تغییرات قیمت در روش متوسط قیمت است. در این گزارش در کنار شاخص قیمت، متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز آورده شده است. پیشنهاد می‌شود برای آگاهی از درصد تغییرات قیمت آپارتمانهای مسکونی، از شاخص قیمت و برای آگاهی از سطح قیمت‌ها از میانگین قیمت استفاده شود.

۲۱۷ ۳۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1705848/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%A2%D9%A2-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1

در آبان ماه ١٤٠١ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ترتیب به ٤٧٩٣٨٨ و ٤٦٠١٦٨ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت٩٦٧٧٨٠ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٤٢٦٢٤ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

متوسط قیمت آپارتمانهای مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آبان ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٥,٠ درصد بوده است. تورم ماهانه آبان ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٠.١- درصد)، ٥.١ واحد درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است. جهت محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی؛ شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمتها را بهتر نشان میدهد. زیرا مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دورههای مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نمی‌باشند. به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود.

افزایش تورم ماهانه

در آبان ماه ١٤٠١ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٦٧,٤رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥٩.٥)،٥.٠ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم سالانه

شاخص قیمت (فروردین ١٤٠٠=١٠٠)

بیشتر بخوانید:

افزایش تورم نقطه به نقطه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٣٥,٠ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٣٢.٤درصد)، ٢.٦ واحد درصد افزایش داشته است.