محمد خوش چهره: اول دولت سیزدهم به رئیسی گفتم وعده ۴میلیون مسکن، آرزوی شماست اما محقق نمی شود

۲۳۳۰۲


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1819057/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DB%B4%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

به رئیس جمهور گفتم: اینکه گفته می‌شود چهار میلیون واحد مسکن ساخته شود، یک اقدام بلندمدت است، اما اقدامات کوتاه‌مدت شما کجاست؟ شما باید جلوی سوداگری زمین و افزایش قیمت اجاره‌ها را می‌گرفتید تا یک فرصت تنفس برای اقشار فرودست مهیا کنید. در دولت قبل نیز همین حرف را ما گفتیم، اما یکباره در رسانه‌ها دیدیم که گفته‌اند اجاره‌ها نباید از ۲۵ درصد بیشتر افزایش پیدا کند، آن‌هم بدون اینکه ابزار کنترلی در اختیار داشته باشند. اگر می‌خواهیم یک تصمیم سیاست‌گذار را قضاوت کنیم، باید ببینیم تصمیمات آنی او چیست.