مسکن ملی حتی با مرتفع نشینی پیش خواهد رفت


رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای ساخت یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن ملی به ۴۵ هزار هکتار زمین نیاز است که تاکنون ۳۶ هزار هکتار را آماده کردیم و در شهر‌هایی که امکان تأمین زمین نباشد به سمت مرتفع نشینی خواهیم رفت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4061093/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA