مشارکت بخش خصوصی، راهی برای حل معضل بافت فرسوده

مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان گفت: بندرعباس بالغ بر سه هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3732927/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان: