مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ پیرو تبصره ذیل ماده ۱۲ آئین‌نامه ماده ۵۴ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ این شورا در خصوص مجوز مشارکت شهرداری شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای مذکور، با توجه به ضرورت‌های موجود برای مشارکت مدیریت شهری در تهیه طرح‌های تفصیلی، در ادامه طرح جامع و نیز تسریع در تهیه طرح‌های مذکور، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تعمیم مجوز مذکور به شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر با تشخیص، نظارت و هدایت معاونت شهرسازی و معماری موافقت کرد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5612026/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8Cبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به تبصره این شورا در خصوص مجوز مشارکت شهرداری شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای مذکور، با تعمیم این مجوز به شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر، با تشخیص نظارت و هدایت معاونت شهرسازی و معماری موافقت کرد.