مضای تفاهم‌نامه همکاری و توسعه فرآیند‌های آماری بین شهر‌های جدید و مرکز آمار ایران


تفاهم نامه همکاری بین شرکت عمران شهر‌های جدید و مرکز آمار ایران با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور به امضا رسید.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3773961/%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86