مقابله با علف‌های هرز در مزارع کلزای خرمشهر


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: ۲۰۰ هکتار از مزارع کلزای شهرستان خرمشهر در مقابل علف‌های هرز سمپاشی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کیوان طرفی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از مبارزه با علف‌های هرز مزارع دانه روغنی کلزا در این شهرستان خبر داد.
مقابله با علف‌های هرز در مزارع کلزای خرمشهر
او گفت: عملیات مبارزه با علف‌های هرز کلزا در شهرستان آغاز شده است و تاکنون ۲۰۰ هکتار از مزارع سمپاشی شده اند.

طرفی افزود: آگاهی کامل کلزاکاران از انواع علف‌های هرز کلزا، روش‌های کنترل علف‌های هرز، استفاده از روش‌های تلفیقی مانند آماده سازی مناسب زمین برای کاشت و سبزشدن یکنواخت بذرها، کشت به موقع، رعایت اصول بهزراعی، رعایت میزان بذرمصرفی و تراکم بوته در واحد سطح، استفاده ازکود‌های ماکرو و میکرو به صورت پایه وسرک برای تسریع در رشد گیاه، مبارزه مکانیکی برای کاهش تراکم وپیشگیری از این خسارت‌ها ضروری است.

لازم به ذکر است ۵۲۰ هکتار کلزا در خرمشهر کشت شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3707913/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1