مهلت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن


رئیس جمهور در دوازدهمین جلسه شورای عالی مسکن، دستور داد تا عملکرد بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات بررسی شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3994844/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86