میانگین تاخیر قطارها به ۲۰ دقیقه کاهش یافت

بختیاری با اشاره به تعداد مسافر به تفکیک بین شهری و حومه‌ای، اظهار کرد:‌ در ۱۴۰۰، مسافر بین شهری ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۱۵ میلیون و ۸۹۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. در بخش حومه‌ای نیز در سال ۱۴۰۰، سه میلیون و ۸۸۰ هزار نفر بوده و در ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۶۶۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، ناصر بختیاری امروز در نشست خبری به مناسبت هفته حمل و نقل درباره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری توضیح داد: انحمن حمل‌ونقل مسافری در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ با حضور ۱۷ شرکت فعال آغاز به کار کرد و اکنون به ۳۰ شرکت رسیده است،   که در این حوزه خدمات فنی و راهبری و سایر خدمات مرتبط را ارائه می‌کنند. هم‌افزایی بین شرکت‌های حمل و نقل مسافری و فعالیت‌های صنفی و دستیابی به اهداف انجمن از اهداف ما بوده که در طول یک سال گذشته فعالیت‌های خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه از مشخصه‌های اصلی قطار باید نظم آن باشد، افزود: با وجود این همیشه موانعی هم وجود دارد. میانگین تاخیر از مبدا کل قطارها در سال ۱۴۰۰، ۲۶ ثانیه بوده که در ۱۴۰۱ به ۲۲ ثانیه تقلیل پیدا کرده و بهبود عملکرد در این بخش حدود ۱۵ درصد بوده است. همچنین میانگین تاخیر نهایی قطارها اعم از بین شهری و حومه‌ای حدود ۲۵ دقیقه در سال گذشته بوده که به ۲۰ دقیقه در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و بهبود عملکرد ۲۰ درصد است. و امیدواریم این عدد را بهبود ببخشیم. البته مدت زمان سیر و سرعت سیر به زیرساخت‌ها برمی‌گردد که باید از شرکت راه‌آهن جست‌وجو کرد.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری گفت: میانگین تاخیر نهایی قطارها اعم از بین شهری و حومه‌ای در سال گذشته حدود ۲۵ دقیقه بوده که به ۲۰ دقیقه در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و بهبود عملکرد ۲۰ درصد است.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری با بیان اینکه برای رسیدن به این اعداد، مساعدت‌هایی هم از جانب شرکت راه‌آهن داشتیم، افزود: بر اساس آمار نفر کیلومتر، در همین مقطع در سال ۱۴۰۰، هفت میلیارد و ۶۲۰ میلیون نفر کیلومتر را جابه‌جا کردیم که در ۱۴۰۱ به ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون نفر کیلومتر افزایش پیدا کرد و رشدی معادل ۵۵ درصد داشت. سهم رجا از این عدد، حدود ۵۰.۵ درصد در سال گذشته و در سال جاری ۵۰ درصد بوده است.

وی ادامه داد: آمار مسافرانی که در ۹ ماه گذشته سال جابه‌جا شدند، با شاخص قرار دادن ۲۵ آذر، ۱۴ میلیون و ۴۲۰ هزار مسافر است که این تعداد به ۲۱ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. حدود ۵۰ درصد افزایش داشتیم. البته در شش ماهه این افزایش بیشتر بود اما هرچه به انتهای سال می‌رسیم، به دلیل شرایط موجود و سرما و شرایط تحصیلی فرزندان، نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول مسافر کمتری داریم. اما در این مقطع رشد ۵۰ درصدی را نسبت به سال گذشته مشاهده کردیم.

ادامه دارد


منبع: https://www.isna.ir/news/1401093020442/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA