نخستین نشست شورای مدیران سازمان ملی زمین و مسکن در سال جديد

با حضور مدیران سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد

نشست شورای مدیران سازمان ملی زمین و مسکن با ارائه گزارش اهم اقدامات شاخص دفاتر در سال گذشته و همچنین تبیین برنامه اجرایی دفاتر در سال جاری برگزار شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3808831/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF