نشست شورای مسکن خراسان رضوی با حضور وزیر راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی و معاون این وزارتخانه با حضور در شورای مسکن استان خراسان رضوی در جریان مشکلات و نظرات مدیران استان در حوزه مسکن و شهرسازی قرار گرفتند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3748920/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C