نوسازی بافت‌های فرسوده، اولویت مهم وزارت راه و شهرسازی

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: نوسازی بافت‌های فرسوده، اولویت مهم وزارت راه و شهرسازی است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3747285/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری: